Privatësia e të dhënave

Mbrojtja e privatësisë tuaj kur përdorni faqet tona të internetit është i një rëndësie shumë të lartë për ne. Si rrjedhojë, në paragrafët e mëposhtëm, do t'ju japim informacione të detajuara mbi mbledhjen e të dhënave personale dhe të dhënave anonime.

Mbledhja dhe procesimi i të dhënave anonime

Kjo webfaqe përdor programe për analizimin e përdorimit. Duke mbledhur këto të dhëna, ne mund të marrim informacione të rëndësishme për nevojat që përdoruesit mund të kenë. Këto të dhëna kontribuojnë për përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve që ofrojmë. Specifikisht regjistrimet e të dhënave të mëposhtme për çdo regjistrim ruhen pa kufizime:

1- Adresa IP e kompjuterit që kërkon të dhëna, në mënyrë anonime

2- data dhe ora e kërkesës

3 - emri i faqes ose fajlit të kërkuar

4-  referenca nga e cila kjo faqe është aksesuar

5 - aplikacioni për lundrimin në internet i përdoruesit duke përfshirë dhe versionin

6 - sistemi operativ i përdoruesit

Këto të dhëna analizohen për qëllime statistikore. Këto analiza përfshijnë ekskluzivishtë të dhëna që nuk lejojnë asnjë interferencë në personin tuaj. Si një përdorues individual, ju qëndroni anonim.

Në këtë lidhje, përdorimi i "cookies" do të zbatohet. "Cookies" janë fjalë në format tekst që regjistrohen në kompjuterin e vzituesit, dhe si rrjedhojë thjeshtëzojnë njohjen e përdoruesit në bazë anonimiteti.

Kjo faqe përdor "cookies" nga Piwik.org(http://de.piwik.org/), në mënyrë të tillë që aksesi i faqes së internetit mund të vëzhgohet në mënyrë më precize. Për më tepër, cookies nga twyn group IT solutions & marketing services AG( http://www.twyn.com, http://www.yoondo.com) përdoren për të përmirësuar menaxhimin e reklamimit promocional. Të dhënat e mbledhura në këtë lidhje regjistrohen ekskluzivisht në bazë anonimiteti.

Mbledhja dhe procesimi i të dhënave personale

Në përputhje me Austrian Telecommunications Act Section 96(3), siç përmendetje, si dhe Austrian Data Privacy Act Section 6 et seqq. të dhënat personale mund të rregjistrohen pa kufizime nëse ju na lejoni me vullnetin tuaj; (p.sh. duke u rregjistruar për të ngarkuar një kërkesë, duke u rregjistruar për një aktivitet, ose duke u rregjistruar për lajmërimet), dhe nëse ju lejoni që ato të përdoren. Kur përdorni një nga shërbimet e ofruara, ju kërkohet të specifikoni të dhëna personale, ky veprim mundëson krijimin e një profili personal duke kombinuar të dhënat personale me të dhënat nga rregjistri i aksesit nga adresa IP e anonimizuar.